EIP 16.5 Travniški sadovnjaki

Naziv projekta: »Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja«

Namen projekta:

Ohranjanje in širjenje travniških sadovnjakov, kar bo pripomoglo k vzdržnemu razvoju kmetijskega prostora, povečevanju biotske pestrosti ter ohranjanju tradicionalnih vzorcev kulturne krajine.

Cilji projekta:

  • Razvoj in izdelava modela revitalizacije obstoječih in vključevanja novih travniških sadovnjakov v kulturno krajino.
  • Prenos znanja in prikaz primerov dobre prakse s sodelovanjem strokovnjakov z različnih področij.
  • Ozaveščanje lokalnega prebivalstva in mladih, ki se izobražujejo s področij kmetijstva, okoljskega načrtovanja, biologije idr.
  • Oblikovanje bogatejšega ekološkega prostora in ohranjanje identitete slovenske kulturne krajine,
  • Preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin.
  • Ohranjanje in povečanje biodiverzitete travniških sadovnjakov kot primera pomembne krajinske prvine.

Rezultati projekta

Partnerji projekta:
Kmetije iz različnih regij:

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ukrep M16 – Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-20202, podukrep 16.5 (2. JR) – Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. (2. JR za podukrep 16.5). Vrednost sofinanciranja znaša 249.735,97 €.

Več informacij o EKSRP in PRP najdete na spodnjih povezavah:

Our partners
Replika Invest
tjs
Better lifestyle
Proevent
Better lifestyle
EU skladi
Travelife partner

Investment is cofinanced by European union from European regional development fund and Republic of Slovenia-