Podporno okolje

Naziv projekta: »Podporno okolje za trajnostni razvoj podeželja v okviru dopolnilnih dejavnosti kmetij« 

Opis projekta:

Projekt bo vzpostavil razvojni okvir na primeru vzorčne Zelene regije modrega gospodarstva.

Razvojni okvir bo vključeval pomembnejše akterje krepitve trajnostnega gospodarskegarazvoja vzorčne regije. Podjetniki, obrtniki, kmetje in mladi bodo imeli pomembno vlogo pri prihodnjem razvoju regij, zato so ti deležniki ključni za uspešno izvedbo projekta. Dopolnilne dejavnosti kmetij (npr. predelava lesa, nastanitve, kulinarika, doživetja) in kmetijstvo so namreč ključne za zagotavljanje, spodbujanje in trajnostni razvoj regij.

Projekt bo z vzpostavljenim razvojnim okvirom na primeru vzorčne Zelene regije modrega gospodarstva pomembno prispeval tudi h krepitvi funkcionalnosti regij kot razvojnih in gospodarskih celot ter hkrati omogočal čezmejno sodelovanje in pripomogel k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Namen projekta:

Kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti imajo neposreden vpliv na okolje, zato je pomembno, da se izvajajo na trajnosten način. Namesto uvoza hrane in drugih izdelkov se spodbuja lokalna samooskrba ali sooskrba, kar zmanjšuje ogljični odtis, povezan s prevozi in podpira lokalno gospodarstvo. Dopolnilne dejavnosti kmetij predstavljajo pomembne dodatne vire dohodka za kmete in lokalno skupnost, ustvarjajo nova delovna mesta in povečujejo turistični obisk regije. Vsi našteti dejavniki posledično prispevajo h gospodarskemu razvoju celotne regije, k zmanjševanju revščine, večji enakosti in socialni aktivaciji ter stabilnosti.

Projekt se osredotoča na vzpostavitev razvojnega okvira za vzpodbujanje kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti kmetij, ki dodajajo vrednost lesu, turizmu, povečujejo samooskrbo in spodbujajo usmerjeno rekreacijo na zelenih površinah, ki temelji na spoštljivem odnosu naravne in kulturne dediščine ter zgodovine. Sodelovanje, povezovanje in krepitev čezmejnega sodelovanja predstavlja veliko priložnost za trajnostni razvoj in pomembno prispeva k doseganju projektnih ciljev trajnostnega razvoja v čezmejni Zeleni regiji modrega gospodarstva, ki se sooča z negativno demografsko sliko, opuščanjem kmetij in odhajanjem mladih ter staranjem tam živečih ljudi.

Projekt bo pomembno prispeval h krepitvi funkcionalnosti regij kot razvojnih in gospodarskih celot, saj bo ob koncu projekta na trgu ponujena nova ponudba, tj. vzpostavljen razvojni okvir na primeru vzorčne Zelene regije modrega gospodarstva, kjer se bo ciljne skupine spodbujalo k trajnostnemu in vključujočemu gospodarskemu razvoju s pomočjo dopolnilnih dejavnosti kmetij in kmetijstva, slednje pa bo imelo širše pozitivne družbeno-ekonomske vplive.

Glavni cilj projekta:

  • Informiranje ciljnih skupin o vzpostavitvi razvojnega okvira na primeru vzorčne Zelene regije modrega gospodarstva.
  • Spodbujanje razvoja družbenih inovacij v okviru vzpostavitve razvojnega okvira na primeru vzorčne Zelene regije modrega gospodarstva.
  • Zagotavljanje dodatne ponudbe v okviru vzpostavitve razvojnega okvira na primeru vzorčne Zelene regije modrega gospodarstva.
  • Možnosti zaposlovanja in socialne vključenosti v okviru vzpostavitve razvojnega okvira na primeru vzorčne Zelene regije modrega gospodarstva.‍

Pričakovani rezultati:

  • Informirane ciljne skupine o vzpostavitvi razvojnega okvira na primeru vzorčne Zelene regije modrega gospodarstva.
  • Vzpostavljen razvojni okvir na primeru vzorčne Zelene regije modrega gospodarstva.
  • Nova ponudba vzpostavljen razvojni okvir na primeru vzorčne Zelene regije modrega gospodarstva.
Prejemnik sredstev:
  • 2DOM d.o.o., socialno podjetje, Žaucerjeva ulica 5, Ljubljana
Trajanje projekta:
  • Od 04. 09. 2023 do 30. 09. 2024

Projekt sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Celotna vrednost projekta znaša 179.042,96 EUR. Znesek sofinanciranja oz. skupna vrednost upravičenih stroškov projekta (brez DDV) znaša 149.914,96 EUR. Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za razvoj projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023 – 2024.

Več informacij o predmetnem Javnem razpisu tukaj.

Our partners
Replika Invest
tjs
Better lifestyle
Proevent
Better lifestyle
EU skladi
Travelife partner

Investment is cofinanced by European union from European regional development fund and Republic of Slovenia-